از پرایمر یا اکتیویتورها برای فعال سازی و بهبود چسبندگی و همچنین تسریع زمان خشک شدن چسب ها استفاده میشود.

در حال نمایش یک نتیجه